Organizujemy obozy letnie na Mazurach z możliwością ukończenia kursu na Ratownika WOPR. Serdecznie ZAPRASZAMY

-> fotogaleria z 2010 r. <-

     


-> fotogaleria z 2009 r. <-

 

   


... a tak to było w zeszłym roku ...NOWE stopnie Ratowników WOPR

obowiązują od 01.01.2009r.

 Młodszy Ratownik (MR) WOPR

UPRAWNIENIA: MR może pracować pod nadzorem ratownika starszego stopniem w parkach wodnych i pływalniach, na kąpieliskach i śródlądowych obszarach wodnych oraz zorganizowanych formach wypoczynku.

WYMAGANIA FORMALNE:

1. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 12 rok życia.
2. Uczestnik ma być członkiem WOPR.
3. Uczestnik ma złożyć:
a) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę
wyraża opiekun prawny);
b)
zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu na Młodszego Ratownika WOPR.
4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.
5. Wyposażenie własne uczestnika - maseczki do nauki wentylacji.

SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY:
Przepłynięcie dystansu 50 m (metrów) stylem dowolnym w czasie poniżej 45” (sekund).
Nurkowanie pod powierzchnią wody na dystansie co najmniej 15 m (start z powierzchni wody).
Wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie 25 m.

 Ratownik (R) WOPR 

UPRAWNIENIA: R WOPR może samodzielnie pracować w parkach wodnych i pływalniach, na kąpieliskach i śródlądowych obszarach wodnych, podczas zorganizowanych form wypoczynku; prowadzić szkolenia podstawowe.

WYMAGANIA FORMALNE:

1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
a) stopień młodszego ratownika WOPR;
b) ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok;
c) specjalną kartę pływacką;
d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym np.
:
- motorowodne,
- żeglarskie,
- nurkowania swobodnego (bez płetwonurka młodzieżowego),
- trenera lub instruktora pływania,
- lekarza medycyny,
- pielęgniarki,
- ratownika medycznego,
- przewodnika turystyki kajakowej,
- instruktora innych dyscyplin wodnych określonych w odrębnych przepisach;
e) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę wyraża opiekun prawny).
 

SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY:

1. Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’ 50” wyłącznie na piersiach.
2. Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 25 m bez łamania powierzchni wody.

 

Ratownik Wodny Pływalni (RWP),

Śródlądowy (RWS), Morski (RWM)


UPRAWNIENIA:

RWP – może wykonywać czynności Ratownika WOPR;
- udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP);
- pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na pływalniach i w parkach wodnych.
RWSmoże wykonywać czynności Ratownika WOPR;
- udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP);
- pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na kąpieliskach i otwartych wodach śródlądowych.
RWM może wykonywać czynności Ratownika WOPR;
- udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP);
- pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na kąpieliskach oraz przybrzeżnych i wewnętrznych wodach morskich
.

WYMAGANIA FORMALNE:

1. Uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
a) stopień ratownika WOPR;
b) ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
c) ważną legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
d) dwa patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym;
e) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na pływalni lub parku wodnym – RWP, kąpielisku śródlądowym – RWS, kąpielisku morskim – RWM.

SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY:

1. Przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratowniczym w czasie poniżej 50''.
2. Przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8’.
3. Przepłynięcie 25 m pod wodą i wydobycie 3 przedmiotów leżących w promieniu 5 m od siebie na głębokości od 2 do 4 m.

Uwagi:
Sprawdzian wstępny może odbywać się na pływalni (dot. RWS i RWM). Ćwiczenia i zaliczenia muszą odbywać się na wodach śródlądowych (dot. RWS) lub morskich (dot. RWM). Ze sprawdzianu wstępnego zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli pozytywnie w ciągu ostatniego roku jeden z dwóch pozostałych stopni zawodowych.

Wszystkie informacje dotyczące stopni pochodzą ze stromy WOPRu.
Podstawy prawne:
Decyzja Nr 2/09 Prezesa ZG WOPR;
Uchwała Nr 1/5/2008 Prezydium ZG WOPR z dn. 6.12.2008r. w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR;
 

 

powrót