PROJEKT TALENTOMANIA

Fundacja „Nie Tylko Myśl” ogłasza konkurs fotograficznych dla podopiecznych domów dziecka w województwie mazowieckim. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Główną nagrodą w konkursie jest udział w jednej z kolonii letniej organizowanej przez Fundację, przewidziano także nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Poniżej znajdziecie regulamin konkursu a w plikach do pobrania formularz zgłoszenia fotografii. Termin nadsyłania zdjęć mija w dniu 8 maja 2013 r. 


Powodzenia!

 

 

Regulamin Konkursu TALENTOMANIA

06.04.2013  - 06.05.2013 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Organizatorem konkursu jest Fundacja „NIE TYLKO MYŚL” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Conrada 6 (01-922 Warszawa).

2.      Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3.      Udział w Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, którzy przebywają w placówka opiekuńczych (dom dziecka) na terenie województwa mazowieckiego.

4.      Zadaniem konkursowym uczestnika jest samodzielne wykonanie fotografii na jeden z podanych tematów. 

 

2. ZDJĘCIA

1.      Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie dotyczące jednego z dwóch tematów konkursowych.

2.      Tematami konkursowy są:

1)         PRZYJACIEL OCZAMI OBIEKTYWU – dla młodzieży w wieku od 6 do 16 lat;

2)         Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT – dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat.

3.    Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii.

 

4.    Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

5.    Fotografię należy przesłać na adres poczty elektronicznej: talentomania1@wp.pl, do wiadomości należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia fotografii, w którym uczestnik poda podstawowe dane osobowe, określi tytuł zdjęcia oraz wskaże, że zapoznał się z warunkami konkursu.

6.    Uczestnik nie zostanie dopuszczony do konkursu, jeżeli nie wypełni warunków formalnych, o których mowa powyżej.

7.    W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwrócić uczestnikowi uwagę na konieczność uzupełnienia braków formalnych. W takim przypadku uzupełnienie braków formalnych musi nastąpić najpóźniej w dniu upływu terminu na składanie prac konkursowych.

 

 

3.      KOMISJA KONKURSOWA

 

1.             Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, składającą się z profesjonalnych fotografów.

2.             Komisja konkursowa wyłoni ze swojego grona Przewodniczącego.

3.             Przewodniczący organizuje prace komisji konkursowej oraz czuwa nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.

4.             Komisja konkursowa zbiera się w jednym terminie i na posiedzeniu niejawnym przyznaje następujące miejsca – w obu kategoriach tematycznych:

·       I miejsce

·       II miejsce

·       III miejsce

5.             Komisja konkursowa może przyznać dowolną liczbę wyróżnień.

6.             Werdykt komisji konkursowej powinien być uzasadniony.

7.             Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.

8.             Uzasadnienia werdyktu nie podaje się do publicznej wiadomości lub wiadomości uczestników konkursu, chyba że Członkowie komisji konkursowej postanowią inaczej.

 

 

4. HARMONOGRAM KONKURSU

1.        Ustala się następujący harmonogram Konkursu

   

ogłoszenie konkursu

6 kwietnia 2013 r.

nadsyłanie prac (upływ terminu)

6 maja 2013 r.

ogłoszenie wyników konkursu (zawiadomienie laureatów)

1 czerwca 2013 r.

 

 

5. NAGRODY

1.             Nagrodami w Konkursie będą: bezpłatny udział w kolonii, aparat fotograficzny, plecak.

2.             W kategorii tematyczne „PRZYJACIEL OCZAMI OBIEKTYWU’’ nagrodami będą:

·        za zajęcie I miejsca - kolonia „Przygodowa” w Gąsawa k/Żnina, w terminie: 14 lipca 2013-27 lipca 2013 r.

·        za zajęcie II miejsca – aparat fotograficzny

·        za zajęcie III miejsca – plecak

3.             W kategorii tematycznej ,,Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT’’ nagrodami będą:

·          za zajęcie I miejsca - kolonia „Ekologiczna” Gliczarowie k/Zakopanego, w terminie: 30 czerwca 2013 r.-13 lipca 2013 r.

·          za zajęcie II miejsca – aparat fotograficzny

·          za zajęcie III miejsca – plecak

4.             Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Fundacji. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora listem poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie.

5.             Najpóźniej w ciągu 7 dni od powiadomienia, laureat, który zdobył I miejsce w Konkursie powinien potwierdzić udział w konkursie, a w terminie 14 dni dopełnić wszelkich formalności związanych z wyjazdem (uzyskanie zgody opiekuna prawnego, dostarczenie wymaganych dokumentów i inne wskazane przez Organizatora).

6.             Laureat, który zdobył I miejsce w Konkursie uprawniony jest do wyboru innej kolonii z oferty Fundacji na lato 2013 r., jeżeli termin kolonii, w której uczestnictwo wygrał będzie dla niego nieodpowiedni.

 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Organizatora.

2.      Prawo publikacji prac konkursowych przechodzi z chwilą oddania pracy na organizatora.

3.      Postanowienie punktu powyższego nie narusza pozostałych osobistych praw autorskich.

4.      Uczestnik konkursu może zastrzec nie ujawnienie swojego nazwiska w przypadku publikacji pracy.

5.        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.

6.        Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

7.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 513039075, zadając pytanie poprzez pocztę elektroniczną na adres talentomania1@wp.pl lub na stronie internetowej Fund
powrót